Integritetspolicy

 

Dataskyddsinformation enl. 13, 14 och 21 GDPR för webbplatser och externa sidor av lizengo GmbH & Co. KG.

I. Allmänt

1. Ansvarig

Vi, lizengo GmbH & Co., ta skyddet för dina personuppgifter och de rättsliga skyldigheter som tjänar detta skydd på största allvar. De rättsliga specifikationerna kräver omfattande insyn i bearbetningen av personuppgifter. Endast om bearbetningen är förståelig för dig som registrerad, är du tillräckligt informerad om syftet, typen och omfattningen av bearbetningen.

Vår Sekretesspolicy förklarar därför i detalj vilka personuppgifter vi samlar in när vi använder vår webbplats (www.lizengo.se) och om tillämpligt alla andra delsidor som bearbetas här och som hänvisar till detta och i de andra fall som förklaras här. 

Den registeransvarige i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den federala Dataskyddslagen (BDSG) och andra dataskyddsbestämmelser är

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln, Tyskland
Telefon: 08 446 839 63
E-Mail: [email protected]

som nämns i det följande ”Ansvarig” eller ”vi”.

Du kan kontakta dataskyddsombudet på:

Uppgiftsskyddsombud - personligen – 

Eiler Str. 3
D-51107 Köln, Tyskland
E-post: [email protected]

Observera att ni via länkar på vår hemsida kan komma åt andra webbplatser som inte drivs av oss, utan av tredje part. Sådana länkar är antingen tydligt markerade av oss eller känns igen på en förändring i adresslinjen i din webbläsare. Vi ansvarar inte för efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna och för säker hantering av dina personuppgifter på dessa webbplatser som drivs av tredje part. 

2. Definitionen

2.1. Ur GDPR

Denna integritetspolicy använder de juridiska begreppen i den juridiska texten i GDPR. Definitionerna (Art. 4 GDPR), du kan tex. se under https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Cookies och liknande tekniker 

Cookies är textfiler som lagras på en webbplats på din enhet resp. läses där. De innehåller bokstavs-och sifferkombinationer för att tex. känna igen användaren och hans/hennes inställningar när de återansluter till webbplatsen för Cookie-inställning, för att göra det möjligt för honom/henne att förbli inloggad på ett kundkonto eller för att statistiskt analysera ett visst användningsbeteende.

WebStorage-tekniken gör det möjligt att lagra variabler och värden lokalt i användarens webbläsarcache. Tekniken innehåller både den så kallade ”sessionStorage”, som förblir lagrad tills webbläsarfliken slutar, liksom ”localStorage”, som lagras i webbläsarens Cache tills cachen töms av användaren. LocalStorage tekniken gör det möjlig att bland annat känna igen användaren och hans inställningar vid besök på vår hemsida.

2.3. Uppgiftskategorier

När vi specificerar de uppgiftskategorier som bearbetas omfattar detta särskilt följande uppgifter: Huvuduppgifter (t.ex. namn, adress, födelsedata), kontaktuppgifter (t. ex. e-postadresser, telefonnummer, messenger-tjänster), innehållsuppgifter (t. ex. textinmatningar, fotografier, videor, innehåll i dokument/filer), avtalsuppgifter (t. ex. kontraktets ämne, löptid, kundkategori), betalningsuppgifter (t. ex. bankuppgifter, betalningshistorik, användning av andra betaltjänstleverantörer), användningsuppgifter (t. ex. historik på vår webbplats, användning av visst innehåll, åtkomsttider, kontakt-eller orderhistorik), anslutningsuppgifter (t. ex. t. ex. enhetsinformation, IP-adresser, url-hänvisningar), platsuppgifter (t. ex. GPS-data, IP-Geolokalisering, åtkomstpunkter).

3. Information om databearbetning

Vi bearbetar personuppgifter endast i den utsträckning som lagen tillåter. En överföring av personuppgifter sker uteslutande i de fall som beskrivs nedan. Personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. pseudonymisering, kryptering).

Om vi inte är juridiskt skyldiga att lagra eller vidarebefordra personuppgifter till tredje man (särskilt brottsbekämpande myndigheter), beror beslutet på vilka personuppgifter vi bearbetar, hur länge och i vilken utsträckning vi kan avslöja dem, beror på vilka funktioner på webbplatsen du använder i enskilda fall.

4. Lagringstid

Personuppgifterna kommer att raderas så snart syftet med bearbetningen upphör att gälla eller en föreskriven lagringsperiod löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av personuppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal. Om vi behöver informera dig om lagringsperioden för Cookies och liknande teknik, hittar du informationen i slutet av denna sekretesspolicy (se nedan under III.).

Personuppgifter som vi bearbetar i samband med en ansökan (se nedan) kommer att lagras under en period av sex månader efter slutförandet av ansökningsprocessen. 

5. Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering, äger rum uteslutande i följande bearbetningsverksamhet:

• Kreditkontroll för betalning på konto (Se not under avsnitt II.  ”ADU inkasso” och ” Klarna”)

Dessa beslut är tillåtliga eftersom de är nödvändiga för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen, som inkluderar åtminstone rätten att låta någon ingripa från vår sida, ange din egen synvinkel och bestrida beslutet. Dessa beslut grundar sig inte på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art.

9 punkt 1 GDPR. Registrerades rättigheter Som registrerad har du rätt till information enligt art.

6. Rättigheter för berörd person

Som berörd person äger du rätten till upplysningar enligt art. 15 GDPR, rätten till underrättelse enligt art. 16 GDPR, rätten till radering enligt art. 17 GDPR, rätten till begränsning av bearbetning enligt art. 18 GDPR samt rätten till dataportabilitet enligt art. 20 GPDR. Begränsningarna i §§ 34, 35 GDPR gäller rätten till information och rätten till radering.

Du har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet för dataskydd (art. 77 GDPR tillsammans med § 19 BDSG).

Den tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter som är ansvarig för oss är: 

Statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2
40213 Düsseldorf, Tyskland 

Det står dig fritt att klaga till en annan tillsynsmyndighet för dataskydd. En förteckning över tillsynsmyndigheter finns på: https://www.bfdi.bund.de/ (under Infothek/adresser och länkar)  

7. Anmälningsplikt för den ansvariga personen

Vi informerar alla mottagare, vilkas personuppgifter har lämnats ut, varje korrigering eller radering av dina personuppgifter eller inskränkning av bearbetningen i enlighet med art. 16 art. 17 Punkt 1 och art. 18 GDPR, om inte anmälan är omöjlig eller innebär en oproportionerlig insats. Vi kommer att informera dig om mottagarna om du begär detta.

8. Skyldighet att tillhandahålla

Om inget annat förklaras nedan i informationen om den rättsliga grunden är du inte skyldig att lämna personuppgifter. Vad avser art. 6 punkt 1b GDPR, är personuppgifterna nödvändiga för fullgörande av ett avtal eller för ingående av ett avtal. Om du inte ställer de berörda personuppgifterna till förfogande, är det inte möjligt att fullgöra avtalet eller att ingå avtal. Om du inte ställer uppgifterna som avses i 6 punkt 1a, f till förfogande är en användning av de drabbade delarna av vår webbplats är inte möjlig. 

9. Rätt till invändning och återkallande av samtycke

Om inget annat förklaras nedan i informationen om den rättsliga grunden är du inte skyldig att lämna personuppgifter. Vad avser art. 6 punkt 1f GDPR, är personuppgifterna nödvändiga för fullgörande av ett avtal eller för ingående av ett avtal. Om personuppgifter bearbetas för direkta marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot bearbetningen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring.

Du har i enlighet med art. 7 punkt 3 st. 1 GDPR rätt att när som helst återkalla ett samtycke som givits till oss. Lagenligheten av den bearbetning som utförs på grundval av medgivandet till dess att återkallande sker påverkas inte av detta. Därmed gäller återkallandet således endast för den bearbetning som planeras efter återkallelsen. Återkallelse är möjlig informellt via post eller e-post. Om du har invändningar, kommer vi inte längre att bearbeta dina personuppgifter, såvida inte en annan (rättslig) grund tillåter detta. Men om en återkallelse sker och det inte finns någon annan rättslig grund, så måste enligt Art. 17 Punkt 1 bokstav b GDPR personuppgifterna omedelbart raderas på din begäran.

Invändning och återkallelse kan ske formlöst och bör riktas till:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln, Tyskland
E-Mail: [email protected]

 

II. Databearbetning i samband med användning av vår hemsida

Användning av webbplatsen och dess funktioner kräver regelbundet bearbetning av personuppgifter.

Tillhandahållande av webbplatsen

Syftet med bearbetningen: Funktionalitet och optimering av webbplatsen, samt att garantera säkerheten för våra informationsteknologisystem vid rent informativ användning (utan användning av ytterligare funktioner som kontaktformulär eller sociala medier plugins) på vår webbplats; integration och visning av funktioner och innehåll (t.ex. grafik) som vi inte själva tillhandahåller.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: En dataöverföring sker endast till tredje part i den mån detta är nödvändigt för driften av vår webbplats. För detta ändamål kommer personuppgifterna att överföras till följande mottagare: IT-tjänsteleverantör
Avsiktlig tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Produktbedömning

Syftet med bearbetningen: Utvärdering av de produkter som erbjuds av oss; mer personlig design av vår hemsida; garanti för säkerheten i våra informationsteknologisystem.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter (tillval), kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, (innehållande dina bedömningar) anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Ingen
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Kundkonto och lizengo-bonuspoäng

Syfte med bearbetningen: Användning av ett kundkonto; Fullgörande av avtalet eller åtgärder före avtalets ingående; garanti av säkerheten i våra informationsteknologisystem. Om du registrerar dig för detta tjänar bearbetningen också till att delta i bonusprogrammet för att samla bonuspoäng på dina beställningar.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter vid behov, anslutningsuppgifter vid behov, avtalsuppgifter vid behov och användningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Ingen
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Upprättande av kontakt (kontaktformulär och e-postkontakt)

Syfte med bearbetning: Bearbetning av din kontaktförfrågan.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR; Art. 6 punkt 1b GDPR (om begäran leder till ett (senare) ingående av ett avtal eller avser ett befintligt avtal)
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, användningsuppgifter vid behov, anslutningsdata vid behov, avtalsuppgifter vid behov (beroende på typ av förfrågan)Mottagare av uppgifterna: Ingen
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej 

Live-Chat (Userlike)

Syftet med bearbetningen: Bearbetning av dina kontaktförfrågningar via vår live chatt; integration av ett kontaktformulär för återkoppling om du inte når oss direkt via chatten; optimering och behovsbaserad design av vår webbsida.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter vid behov, kontaktuppgifter vid behov, innehållsuppgifter, användningsuppgifter vid behov, anslutningsdata vid behov, avtalsuppgifter vid behov (beroende på typ av förfrågan)
Mottagare av uppgifterna: Userlike UG (begränsat ansvar), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland.
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Webbutik

Syftet med bearbetningen: Drift av webbutiken; bearbetning av dina beställningar och förfrågningar; garanti av säkerheten för våra webbutiker.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter, innehållsuppgifter, betalningsuppgifter, användningsuppgifter och anslutningsuppgifter. Om du redan har ett kundkonto hos oss räcker det med en inloggning på ditt kundkonto. Vi kommer då att använda personuppgifterna från ditt kundkonto.
Mottagare av uppgifterna: Distributionsföretag; betaltjänstleverantörer
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

DooFinder (Sökfunktion)

Syftet med bearbetningen: Integration av ett användarvänligt sökalternativ med sökförslag, inklusive automatisk komplettering och autokorrigering baserat på dina sökfrågor i vår sökmask.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Innehållsuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanien
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Google Ads Conversion Tracking

Syfte med bearbetningen: Mätning av framgången av våra annonskampanjer för Google Ads.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1a GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Ja (Detaljer finns i översikten i slutet av denna deklaration)

Google Ads Remarketing

Syfte med bearbetningen: Visning av anpassade annonsvisningar i Googles annonsnätverk på grundval av ditt pseudonymiserade surfbeteende.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1a GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Ja (Detaljer finns i översikten i slutet av denna deklaration)

Google Analytics

Syfte med bearbetningen: Statistisk utvärdering; optimering och efterfrågeorienterad design av vår webbplats baserat på ditt klick- och användningsbeteende.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1a GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter (aktiv IP anonymisering; endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-Server och förkortas där)
Mottagare av uppgifterna: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Ja (Detaljer finns i översikten i slutet av denna deklaration)

Google Fonts

Syfte med bearbetningen: Personligare design av vår webbplats med teckensnitt laddade från Google-servrar.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Nej

Shopware CAPTCHA

Syfte med bearbetningen: Förhindrande av missbruk av vår webbplats genom kontroll av åtkomst, om tillgrepp genom människor och inte genom bots eller liknande program; tillförsäkra säkerheten för vår webbplats och våra informationsteknologiska system.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Anslutningsuppgifter, användningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Nej

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager för att integrera innehåll från tredje man (t.ex. ”Google Tag Manager”). Härvid handlar det om en teknisk lösning, som inte själv lagrar eller läser ut Cookies som kräver samtycke eller liknande teknik, men endast kontrollerar under vilka villkor de andra program som används på vår hemsida och beskrivs nedan aktiveras.

LOQATE

Syftet med bearbetningen: Validering av din fakturerings- och leveransadress; bedrägeribekämpning och optimering av våra affärsprocesser. Dessa är också våra legitima intressen enligt Art. 6 punkt 1f GDPR
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, anslutningsuppgifter.
Mottagare av uppgifterna: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Storbritannien
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Microsoft Advertising (tidigare BingAds)

Syftet med bearbetningen: Analys av användningen av vår webbplats; mätning av våra annonseringsåtgärder (Bing-annonser).
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1a GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (”Microsoft”)
Avsedd tredjelandsöverföring: USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Ja (Detaljer finns i översikten i slutet av denna deklaration)

Usercentrics

Syftet med bearbetningen: När du besöker vår webbsida lagras viss information på din terminal eller läses ut om detta är absolut nödvändigt för driften av vår webbplats. Detta inkluderar information som Usercentrics bearbetar för att säkerställa att endast de cookies är inställda eller lästa som är tekniskt absolut nödvändiga för att driva vår webbplats eller som du har gett ditt samtycke till. Vi har valt operatören enligt dataskyddsvänliga och tekniska kriterier.
Rättslig grund: Art. 6 punkt 1c, f GDPR.
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter.
Mottagare av uppgifterna: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Amazon Pay

Syfte med bearbetningen: Bearbetning av betalningar via betaltjänsten Amazon Pay; direkt beställning via ditt Amazon-konto.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1b GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter vid behov, betalningsuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

Komfortkasse (betalning via banköverföring)

Syftet med bearbetningen: Fullgörande av betalningar via banköverföring.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1b GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter vid behov (Ordernummer, orderbelopp), betalningsuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main, Tyskland
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

BS Payone (betalning med kredit- eller betalkort)

Syftet med bearbetningen: Fullgörande av betalningar med kredit- eller betalkort.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1b GDPR
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter vid behov, betalningsuppgifter, användningsuppgifter vid behov, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland.
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

PayPal

Syftet med bearbetningen: Bearbetning av betalningar via betaltjänsten PayPal; direkt beställning via ditt PayPal-konto (PayPal Express-kassan).
Rättslig grund: Art. 6 punkt 1b GDPR.
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, avtalsuppgifter vid behov, betalningsuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: PayPal (Europe) S. à.r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg (”PayPal”)
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din terminal baserat på ditt samtycke? Nej

 

III. LIZENGO WIKI

Användning av webbplatsen ”lizengo Wiki” (https://help.lizengo.com/) och dess funktioner kräver regelbunden bearbetning av personuppgifter.

TILLHANDAHÅLLANDE AV LIZENGO WIKI

Syftet med bearbetningen: Funktionalitet och optimering av webbplatsen ”lizengo Wiki”, samt att garantera säkerheten för våra informationsteknologisystem vid rent informativ användning; integration och visning av funktioner och innehåll (t.ex. grafik) som vi inte själva tillhandahåller.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: En dataöverföring sker till tredje part, endast i den mån detta är nödvändigt för driften av vår webbplats. För detta ändamål kommer personuppgifterna att överföras till följande mottagare: IT-tjänsteleverantör
Avsiktlig tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA (EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO) och ev. andra länder baserat på lämplighetsbeslut (art. 45 DSGVO) eller baserat på EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din enhet som bygger på ditt samtycke? Nej

UTVÄRDERING AV BIDRAG OCH FÖRFRÅGNINGAR

Syftet med bearbetningen: Utvärdering av våra hjälpbidrag samt vanliga frågor och svar; förhindra upprepade utvärderingar; mer personlig design av vår hemsida; garanti för säkerheten i våra informationsteknologisystem.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Mottagare av uppgifterna: IT-tjänsteleverantör
Avsiktlig tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA (EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO) och ev. andra länder baserat på lämplighetsbeslut (art. 45 DSGVO) eller baserat på EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din enhet som bygger på ditt samtycke? Nej

INTEGRATION AV FUNKTIONEN ”SKICKA EN FÖRFRÅGAN”

Syftet med bearbetningen: Bearbetning av dina förfrågningar till vårt support-team.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1f GDPR
Uppgiftskategorier: I förekommande fall huvuduppgifter, kontaktuppgifter, innehållsuppgifter, användningsuppgifter vid behov, anslutningsuppgifter, (beroende på typ av förfrågan och eventuella skickade bilagor)
Mottagare av uppgifterna: IT-tjänsteleverantör
Avsiktlig tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA (EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO) och ev. andra länder baserat på lämplighetsbeslut (art. 45 DSGVO) eller baserat på EU-kommissionens standardmässiga dataskyddsförordning, art. 46 avs. 2 pkt. c DSGVO.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på din enhet som bygger på ditt samtycke? Nej 

GOOGLE ANALYTICS

Syftet med bearbetningen: Statistisk utvärdering; optimering och efterfrågeorienterad design av vår webbplats baserat på ditt klick- och användningsbeteende.
Rättslig grund: Artikel 6 punkt 1a GDPR
Uppgiftskategorier: Användningsuppgifter, anslutningsuppgifter (aktiv IP-anonymisering; endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-Server och förkortas där)
Mottagare av uppgifterna: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Lagrar eller läser vi ut personuppgifter på enheten som bygger på ditt samtycke? Ja (Detaljer finns i översikten i slutet av denna deklaration)

 

IV. Information om lagringsperioden för samtyckesbaserade Cookies och liknande teknik

I det följande informerar vi dig om namnen och varaktigheten på cookies och liknande tekniker som används av ovannämnda plugins och tjänster - om du har gett ditt samtycke - enligt följande schema:

Namn på tjänsten: Cookies namn/liknande teknik (funktionens varaktighet). 

Åtkomst till en Cookie / liknande teknik är endast möjlig från den Internetadress från vilken cookien är inställd. Detta innebär att vi inte har tillgång till Cookies från de leverantörer som används (ovan). De har inte tillgång till våra Cookies. Tredje man har varken tillgång till våra Cookies eller till de leverantörer som används. Tredje parts tillträde kan endast erhållas genom tekniska attacker som vi inte kan kontrollera och som vi inte är ansvariga för.

Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 dagar)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 dagar)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 Minut); _ga (730 dagar); _gd* (-); _gid (1 dag)
Microsoft Advertising (tidigare BingAds): MUID (390 dagar); _uetsid_exp, _uetsid (1 dag)
 

V. Anmärkningar till externa sidor hos lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Syftet med bearbetningen: Vi har på plattformen ”Facebook” under adressen https://www.facebook.com/Lizengo-Sverige-470091606711893 skapat en sida om vårt företag (”Facebook-sida”). När du besöker denna sida bearbetar Facebook personuppgifter om dig. Vi får statistik om användningen av denna webbplats, som härrör från dessa data.
Rättslig grund: Art. 6 punkt 1f GDPR.
Uppgiftskategorier: Huvuduppgifter, kontaktuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter
Avsedd tredjelandsöverföring: I undantagsfall USA.
Mottagare av uppgifterna: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”) (som gemensam registeransvarig, art. 26 GDPR – avtalets väsentliga innehåll kan hittas på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) 

VI. Ytterligare Databearbetning

Fjärråtkomst i kundsupport (TeamViewer)

Syftet med bearbetningen: Fjärrsupport (t. ex. vid aktivering eller installation av produkter som köpts från oss) via programmet TeamViewer.
Rättslig grund: Art. 6 punkt 1b GDPR
Uppgiftskategorier: Beroende på supportbegäran: kontaktuppgifter, huvuduppgifter, innehållsuppgifter, användningsuppgifter, anslutningsuppgifter. Vid fjärrunderhåll bearbetar vi uttryckligen endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla supportförfrågan.
Mottagare av uppgifterna: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen, Tyskland (ensam ansvarig)
Avsedd tredjelandsöverföring: Ingen
Lagrar vi eller läsa ut personliga uppgifter om din terminal som bygger på ditt samtycke? Nej

Senast betraktad
Live Chat Live Chat