Försäljningsvillkor

 


 

Innehållsförteckning

1. Tillämpningsområde
2. Ingående av avtal
3. Produkter som omfattas av avtalet
4. Beviljande av rättigheter vid ett avtal för leverans av programvara
5. Beviljande av rättigheter vid ett avtal för tidsbegränsad tillgång till programvara
6. Kundens skyldigheter
7. Ångerrätt
8. Priser och betalningsvillkor
9. Leverans- och fraktvillkor
10. Förbehåll om äganderätt
11. Avtalsgaranti enligt paragraf 3.2, 3.3 a) och 3.4 
12. Avtalsgaranti vid avtal enligt paragraf 3.3 b)
13. Garantiklausul ”100% pengarna åter-garanti”
14. Ansvar vid annat brott mot förpliktelser
15. Inlösen av rabattkuponger
16. Referensangivelse
17. Slutbestämmelser

 


 

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa Allmänna Villkor (härefter ”AV”) för lizengo GmbH & Co. KG (härefter ”säljare”), tillämpas vid alla avtal mellan säljaren och en avtalspartner (härefter ”kund”) vid försäljning, leverans och tidsbegränsad tillgång till olika digitala innehåll, digitala varor och icke-digitala varor (härefter tillsammans också kallade ”varor”). Om säljaren också erbjuder tjänster, tillhandahåller säljaren dessa uteslutande som tillägg till ovannämnda säljavtal. Avvikande, motstridiga eller kompletterande Allmänna Villkor hos kunden ska endast vara en del av avtalet om och i den mån säljaren uttryckligen har bekräftat deras giltighet. Ett av säljaren tyst godkännande av de Allmänna Villkoren hos kunden som antas som bindande är uteslutet. Dessa godkännandekrav gäller i vilket fall som helst, till exempel även om säljaren villkorslöst tillhandahåller tjänster till kunden med kännedom om dessa Allmänna Villkor.

1.2 Dessa AV gäller både för konsumenter (enligt tysk civilrätt i Bürgerliches Gesetzbuch § 13 nedan kallat ”BGB”) såväl som för företag (§ 14 BGB). Såvida de följande AV inte innehåller en separat anmärkning, har samtliga villkor samma giltighet vid avtal med företag och konsumenter. Såvida inte enskilda villkor gäller för konsumenter eller om de endast gäller i modifierad form, markeras detta med fetstil.

1.3 Dessa villkor gäller också framtida avtalsförhållanden mellan kunder och säljaren, såvida kunden är ett företag.

1.4 Digitalt innehåll är enligt dessa AV alla digitala erbjudanden, med undantag för digitala varor, t.ex. digitalt tillgängliga åtkomstkoder, produktnycklar eller annan digitalt tillgänglig information.

1.5 Digitala varor är enligt dessa AV all programvara som inte tillhandahålls som ett fysiskt datamedium som säljaren - eventuellt med beviljande av vissa användarrättigheter enligt paragraf 5 och 6 - erbjuder för nedladdning.

1.6 Icke-digitala varor är enligt dessa AV all programvara som tillhandahålls på ett fysiskt datamedium som säljaren, eventuellt med beviljande av vissa användarrättigheter enligt paragraf 5 och 6 – erbjuder i fysisk form, liksom andra fysiska produkter.

1.7 Säljaren bedriver en webbutik via sin egen webbsida (härefter kallad ”webbutik”). Dessutom säljer säljaren produkter på olika marknadsplatser, som t.ex. ebay.de, rakuten.de eller rueducommerce.fr (härefter kallad en ”marknadsplats” och tillsammans ”marknadsplatser”).

1.8 Genom att skicka in beställningen enligt paragraf 2.2 godkänner kunden dessa AV.

 

2) Ingående av avtal

2.1 Vid köp via säljarens webbutik ingås inte ett avtal direkt när kunden skickar in beställningen. Snarare representerar kundens beställning en inlämning av ett erbjudande om att ingå ett kontrakt. De i säljarens webbutik listade och angivna priserna, priskampanjer och beskrivningar av varor eller andra tjänster utgör inte ett erbjudande.

2.2 Vid köp via en marknadsplats ingås ett avtal när kunden skickar in beställningen.

2.3 Innan den bindande inlämningen av beställningen kan kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa igenom informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vilken skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina angivna uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.4 Vid köp via webbutiken utgör inte beställningsbekräftelsen säljarens godkännande av köparens erbjudande. Ett avtal mellan säljaren och kunden ingås i detta fall endast genom en ytterligare åtgärd av säljaren i enlighet med paragraf 2.5. 

2.5 Säljaren har möjlighet att acceptera kundens erbjudande inom fem (5) dagar, genom att säljaren

  • a) själv eller via en handelspartner (t.ex. Amazon EU S. à. r. l.) levererar de beställda varorna till kunden, i vilket fall kundens tillgång till varan är avgörande, eller

    b) uppmanar kunden att betala efter att ha skickat dennes beställning. Detta inkluderar även val av betalningsmetod vid beställningsprocessen, med vilken betalning görs innan de beställda varorna skickas.

Om flera av de ovannämnda alternativen föreligger, ingås kontraktet vid det tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ först uppstår.

2.6 Erbjudandefristen börjar enligt paragraf 2.5 dagen efter den dag då erbjudandet skickades av kunden och slutar den femte dagen efter leverans av erbjudandet. Om säljaren inte godkänner kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.7 För ingående av avtalet är endast det svenska språket tillgängligt.

2.8 Om kunden tillhandahåller en e-postadress för utförandet av avtalet, måste kunden se till att e-postmeddelanden som sänds av säljaren kan mottas på denna adress. Kunden måste särskilt se till att kundens SPAM-filter är korrekt konfigurerade så att e-postmeddelanden som säljaren skickar, eller e-post som skickas av en tredje part som anlitats i samband med beställningen, kan levereras. Säljaren eller en tredje part som getts i uppdrag att hantera beställningen, kommer att skapa e-postmeddelanden på ett sådant sätt att de inte på grund av deras utseende, i synnerhet deras textmönsterprofil, ger ett objektivt intryck som påminner om spam-meddelanden.

 

3) Produkter som omfattas av avtalet

3.1 Säljaren tillhandahåller varor till kunden. Säljaren tillhandahåller endast tjänster som tillägg till avtal för leverans av varor. Avgörande är den överenskomna kvaliteten på tjänsten. Säljaren använder sig för utförandet av sina tjänster av sitt eget val av anställda, underleverantörer eller andra representanter.

3.2 I fråga om ett avtal för leverans av icke-digitala varor, är grunden för säljarens tjänst den beskrivning som ges i säljarens webbutik eller respektive marknadsplats. Här refereras till bestämmelser om äganderättsförbehåll enligt paragraf 10. I ett avtal för leverans av programvara (härefter: ”köp av programvara”) förpliktar sig säljaren att tillhandahålla en permanent utgåva av den programvara som anges i licenscertifikatet. Säljaren är skyldig att överföra ett exemplar av programvaran till ett lämpligt datamedium, till exempel en CD-ROM, BluRay-disk eller ett USB-minne, samt att tillhandahålla en utskrift eller nedladdningsbar version av den tillhörande användardokumentationen. Innan full betalning av köpeskillingen har mottagits enligt paragraf 8, är samtliga datamedier samt den överförda användardokumentationen säljarens egendom. Avseende programvarans kvalitet är den respektive produktbeskrivningen i säljarens webbutik eller på respektive marknadsplats gällande. Säljaren är också skyldig att upprätthålla beviljandet av rättigheter enligt paragraf 4.

3.3 Vid avtal om leverans av digitala varor är säljaren förpliktad att

  • a) avseende ett avtal för leverans av programvara (härefter: ”köp av programvara”) tillhandahålla en permanent version av den programvara vars objektkod anges i licenscertifikatet. Säljaren är skyldig att tillhandahålla en möjlighet till programvaruhämtning genom nedladdning samt att tillhandahålla en tryckt eller nedladdningsbar version av tillhörande användardokumentation. Innan full betalning av köpeskillingen mottagits enligt paragraf 8, är den överförda användardokumentationen säljarens egendom. Avseende programvarans kvalitet är den respektive produktbeskrivningen i säljarens webbutik eller på respektive marknadsplats gällande. Säljaren är också skyldig att upprätthålla beviljandet av rättigheter enligt paragraf 4.

    b) vid ett avtal om tidsbegränsad tillgång till programvara (härefter: ”Uthyrning av programvara”) tillhandahålla en tidsbegränsad version av den programvara vars projektkod anges i licenscertifikatet. Säljaren är skyldig att tillhandahålla en möjlighet till programvaruhämtning genom nedladdning samt att tillhandahålla en tryckt eller nedladdningsbar version av tillhörande användardokumentation. Innan full betalning av köpeskillingen mottagits enligt paragraf 8, är den överförda användardokumentationen säljarens egendom. Avseende programvarans kvalitet är den respektive produktbeskrivningen i säljarens webbutik eller på respektive marknadsplats gällande. Säljaren är också skyldig att upprätthålla beviljandet av rättigheter enligt paragraf 5;

3.4 Vid ett avtal om leverans av digitalt innehåll är säljaren skyldig att tillhandahålla det digitala innehållet. Användningen av det digitala innehållet som skickas till kunden underkastas respektive användningsvillkor för den respektive leverantören. Användningen av det digitala innehållet är villkorat av att hela köpeskillingen har mottagits i enlighet med paragraf 8. Säljaren kan dock tillåta användning redan före denna tidpunkt.

3.5 Säljaren är skyldig att utföra tjänster som en avtalsmässig tilläggstjänst eller en tilläggstjänst efter avtalets ingående till ovannämnda huvudtjänstförpliktelser och endast efter särskild överenskommelse med kunden.

3.6 För leveransen av respektive produkter som omfattas av avtalet gäller paragraf 9.

3.7 Skulle säljaren hindras vid utförandet av sina avtalsenliga tjänster eller helt förhindras från dessa, eftersom kundens anställda, handlingar, datauppgifter eller utrustning inte är tillgängliga på ett rimligt eller otillräckligt sätt eller om kunden inte uppfyller sin skyldighet att samarbeta och att hålla tidsfrister, avsiktligt eller oaktsamt, har säljaren rätt att debitera kunden med de extra kostnader som orsakas därmed.

3.8 Om kunden är ett företag förbehålls korrekt självleverans inom avtalad tid, såvida säljaren inte är ansvarig för en otillbörlig och felaktig självleverans.

 

4) Beviljande av rättigheter vid ett avtal för leverans av programvara

4.1 Denna paragraf 4 gäller uteslutande avtal avseende köp av programvara enligt paragraf 3.2 samt 3.3 a).

4.2 Kunden får efter full betalning av köpeskillingen i enlighet med paragraf 8 en icke-exklusiv, obegränsad rätt att använda varorna inom ramen för avtalet. Säljaren kan preliminärt tillåta användning av varorna redan före denna tid. Varorna får endast användas samtidigt av det antal fysiska personer som motsvarar de varor som kunden köper. Den tillåtna användningen inkluderar installation av programvaran, uppladdning i huvudminnet och avtalsavsedda användningen av kunden. Kunden har inte i något fall rätt att hyra ut eller att underlicensiera de inköpta varorna, att kabelbundet eller trådlöst offentliggöra dem eller att göra dem tillgängliga för tredje part mot betalning eller kostnadsfritt. Paragraf 4.5 förblir opåverkad.

4.3 Kunden har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran om detta är nödvändigt för att säkerställa framtida användning.

4.4 Kunden har endast då rätt att dekompilera och duplicera programvaran i den mån det föreskrivs i lag. Detta gäller emellertid endast under förutsättning att säljaren inte har lämnat den nödvändiga informationen till kunden på begäran och inom rimlig tid.

4.5 Kunden har rätt att permanent överföra den köpta kopian av programvaran till en tredje part genom att överlämna dokumentationen. I det här fallet kommer kunden att avsluta användningen av programvaran helt, samt ta bort alla installerade kopior av programvaran från sina datorer och radera alla kopior på andra medier eller överföra dem till säljaren, såvida kunden inte är skyldig enligt lag att fortsätta lagra. På begäran av säljaren kommer kunden att skriftligen bekräfta det fullständiga genomförandet av nämnda åtgärder eller, om så är lämpligt, förklara skälen till en längre lagring. Vidare ska kunden med tredje part uttryckligen avtala räckvidden för beviljandet av rättigheter i enlighet med denna paragraf 4. Delning av köpta volympaket är inte tillåtet.

4.6 Om kunden använder programvaran i en omfattning som överstiger de rättigheter som förvärvats med varorna för användning kvalitativt (avseende typen av tillåten användning) eller kvantitativt (avseende antalet användare), så kommer kunden att omedelbart förvärva de ytterligare varor som är nödvändiga för den tillåtna användningen. Om kunden inte gör detta, kommer säljaren att hävda sina rättigheter.

4.7 Upphovsrättsmeddelanden, serienummer och andra funktioner som används för programidentifiering får inte tas bort eller ändras på programvaran.

 

5) Beviljande av rättigheter vid ett avtal för tidsbegränsad tillgång till programvara

5.1 Denna paragraf 5 gäller uteslutande för avtal avseende tidsbegränsad tillgång av programvara i enlighet med paragraf 3.3 b).

5.2 Kunden får efter full betalning av köpeskillingen i enlighet med paragraf 8 den icke-exklusiva, icke-överförbara och icke-underlicensierbara rätten, tidsbegränsad enligt avtalets löptid, att använda varorna inom avtalets och licenscertifikatets omfattning. Säljaren kan preliminärt tillåta användning av varorna redan före denna tid. Varaktigheten av avtalets begränsade löptid återges i den respektive informationen i säljarens webbutik eller respektive marknadsplats, eller det val av löptid som kunden gör innan avtalet ingås. Den tillåtna användningen inkluderar installation av programvaran, uppladdning i huvudminnet och avtalsavsedda användningen av kunden. Kunden har inte i något fall rätt att hyra ut eller att underlicensiera de inköpta varorna, att kabelbundet eller trådlöst offentliggöra dem eller att göra dem tillgängliga för tredje part mot betalning eller kostnadsfritt.

5.3 Kunden har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran om detta är nödvändigt för att säkerställa framtida användning.

5.4 Kunden har endast då rätt att dekompilera och duplicera programvaran i den mån det föreskrivs i lag. Detta gäller emellertid endast under förutsättning att säljaren inte har lämnat den nödvändiga informationen till kunden på begäran och inom rimlig tid.

5.5 Utöver de i paragraf 5.1 till 5.3 nämnda fallen har kunden inte rätt att duplicera programvaran.

5.6 Kunden har inte rätt att lämna över kopian av den programvara som har överlämnats till kunden eller andra, ytterligare kopior av denna, till tredje part. I synnerhet är kunden inte tillåten att publicera, låna ut, hyra ut eller underlicensiera programvaran eller att offentligt publicera programvaran eller göra den tillgänglig.

5.7 Om kunden bryter mot någon av ovanstående bestämmelser, ska alla användarrättigheter som beviljats enligt detta avtal omedelbart ogiltigförklaras och automatiskt återgå till säljaren. I detta fall måste kunden omedelbart och helt upphöra med användningen av programvaran, radera alla kopior av programvaran som är installerad på sina respektive system och radera eventuella säkerhetskopior som gjorts eller överlämna dessa till säljaren.

 

6) Kundens skyldigheter

6.1 Kunden är skyldig att säkra varorna mot obehörig åtkomst genom lämpliga åtgärder, särskilt att förvara samtliga kopior av digitalt innehåll på en skyddad plats, om inte annat anges i avtalet, en eventuell licens eller den eventuella användardokumentationen.

6.2 Kunden måste namnge en kontaktperson vars uttalanden, i den utsträckning de tjänar avtalets genomförande, och åtgärder är bindande för kunden. Denna förordning gäller inte konsumenter.

6.3 Kunden ska informera säljaren före och under avtalets genomförande om alla relevanta omständigheter och förfaranden som är nödvändiga och relevanta för att förbereda och genomföra avtalet. Denna förordning gäller inte konsumenter.

6.4 Kunden är skyldig att efter bästa kunskap och samvete bistå säljaren vid genomförandet av avtalet och att skapa alla nödvändiga förutsättningar för att avtalet ska kunna genomföras korrekt. I synnerhet åtar sig kunden att förse säljaren med alla dokument, uppgifter och information som krävs för att uppfylla avtalsförpliktelserna i den form som krävs. Det innebär också att kunden i god tid informerar medarbetare om kommande leveranser eller andra tjänsteleveranser från säljaren.

 

7) Ångerrätt

7.1 Konsumenter har rätt till ångerrätt.

7.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens regler för ångerrätt. Tillgängliga här: https://www.lizengo.se/aangerraetten eller på säljarens respektive marknadsplats.

 

8) Priser och betalningsvillkor

8.1 Om inte säljarens produktbeskrivning anger något annat är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Om tillämpligt anges ytterligare leverans- och fraktkostnader separat i den respektive produktbeskrivningen.

8.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan i enskilda fall ytterligare kostnader tillkomma, som säljaren inte ansvarar för och som måste bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importförbundna avgifter resp. skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan uppkomma i samband med överföringen av finansiella medel, även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen men om kunden betalar från ett land utanför Europeiska Unionen.

8.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik eller på respektive marknadsplats.

8.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har överenskommits, ska betalningen genomföras omedelbart efter köpeavtalets slut, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare betalningsdatum.

8.5 Vid betalning genom den av betalningsleverantören PayPal (Europe) S. à r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (härefter: ”PayPal”) erbjudna betalningsmetoden ska betalningen genomföras via denna, enligt villkoren i PayPal-användarvillkoren, som hittas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto – i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som hittas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Vid val av betalningsmetoden ”SOFORT överföring” görs betalningen via betalningsleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (härefter ”SOFORT”). För att kunna betala köpbeloppet via en SOFORT-överföring, måste kunden för användningen av en SOFORT-överföring ha ett godkänt online-bankkonto med PIN/TAN-koder, kunna legitimera sig vid betalningsprocessen och bekräfta betalningsordern till SOFORT. Betalningstransaktionen kommer därefter att genomföras omedelbart och kundens bankkonto att debiteras. Mer information om betalning via SOFORT-överföring kan hittas på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Vid val av betalningsmetoden Fakturaköp, ska köpeskillingen betalas efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom sju (7) dagar efter mottagandet av fakturan, om inte annat avtalats. Fördröjningsregleringen för § 286 punkt 3 BGB förblir opåverkad. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden Fakturaköp endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I det fallet kommer säljaren att i sin betalningsinformation i webbutiken eller på respektive marknadsplats informera kunden om den respektive betalningsbegränsningen.

8.8 Vid val av betalningsmetoden SEPA-direktdebitering ska fakturabeloppet betalas efter det att ett SEPA-direktbetalningsmandat har utfärdats, men inte innan tidsfristen för preliminär information har löpt ut. När ett köp görs via säljarens marknadsplats, sker en automatisk debitering när beställningen skickas in. När ett köp görs via säljarens webbutik, sker en automatisk debitering när de beställda varorna lämnar säljarens lager och kunden skickas en nedladdningslänk eller en produktnyckel via e-post, vilket alltid beror på när säljaren skickar meddelandet eller e-postmeddelandet, dock inte före tidsfristen för förhandsinformationen. Förhandsinformation (”Pre-Notification”) är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) som säljaren skickar till kunden, som meddelar att en debitering kommer att göras via SEPA-direktdebitering. Om den automatiska debiteringen inte inlöses på grund av brist på tillräcklig täckning på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter eller om kunden inte godkänner debiteringen, trots att kunden inte har rätt att inte göra det, ska kunden bära de avgifter som uppstår vid återbetalningen till respektive kreditinstitut om kunden är ansvarig för detta.

8.9 Vid val av betalningsmetoden kreditkort görs debiteringen när beställningen har avslutats.

8.10 Vid val av betalningsmetoden ”Amazon Pay” görs betalningen via betalningsleverantören Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (härefter ”Amazon Pay”) med den betalningsinformation som kunden angivit i sitt Amazon-konto, enligt de villkor som gäller för betalning via Amazon Pay, som anges på https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Vid betalning genom den av betalningsleverantören Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, (härefter kallad ”Klarna”) erbjudna betalningsmetoden ska betalningen genomföras via Klarna enligt följande villkor:

Faktura: Betalning måste göras inom fjorton (14) dagar efter att varan skickades. Fakturavillkoren finns angivna på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Kredit: Med Klarnas finansieringstjänst kan kundens köp betalas flexibelt med månatliga avbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 euro) eller enligt de villkor som anges under beställningsprocessen. Avbetalningen görs i slutet av varje månad efter att Klarna har skickat en faktura. Ytterligare information om avbetalningar inklusive de allmänna villkoren samt den europeiska standardinformationen om konsumentkredit finns tillgängliga på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Direktöverföring: Kundens konto debiteras omedelbart efter att beställningen har skickats in.

Bruk av betalningsmetoderna räkning och kredit förutsätter en fördelaktig kreditprövning. Ytterligare information samt Klarnas användarvillkor finns angivna på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Kvittning av kundens motkrav gentemot säljarens fordringar är uteslutet, såvida inte säljaren har erkänt motkravet eller om detta har fastställts enligt laga kraft. Köparens rätt till kvarstad är även begränsad till sådana motkrav.

8.13 Vid utebliven betalning har säljaren rätt att debitera kunden med ränteintäkter upp till 9 % över den aktuellt gällande basräntan. Säljaren har rätt att vid försenad betalning och trots påminnelse till kunden, kräva de påminnelse- och insamlingsavgifter som tillkommer från de av säljaren involverade inkassobyråerna och advokaterna. Dessa följer avseende inkassobyråer de lagstadgade beräkningsfrekvenserna för inkassobyråer, och avseende advokater advokatkompensationslagen. Om säljaren själv driver påminnelseärendet åtar sig kunden att betala ett belopp på 1,50 euro per påminnelse. Detta gäller inte en påminnelse som fastställer förseningen. Kunden ska ersätta säljaren för mindre skador som säljaren kan dokumentera. Denna förordning gäller inte konsumenter.

8.14 För kunder som inte är bosatta i Tyskland är ett köp till nettopris möjligt, om de anger sitt giltiga momsidentifikationsnummer vid beställningen. Om momsidentifikationsnumret meddelas efter det att beställningen har gjorts godkänns det inte.

 

9) Leverans- och fraktvillkor

9.1 Leveransen av varor sker via post till leveransadressen som anges av kunden, om inte annat avtalats. Vid hanteringen av transaktionen är leveransadressen som anges av säljaren vid beställningen avgörande.

9.2 Om speditören skickar varan tillbaka till säljaren eftersom speditören inte kunde leverera varan till kunden, ansvarar kunden för kostnaden för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt på tillbörligt sätt om hen inte är ansvarig för omständigheten som ledde till att leveransen inte kunde genomföras eller om hen tillfälligt var förhindrad att ta emot leveransen, om inte säljaren tidigare och inom rimlig tid har meddelat hen om leveransen.

9.3 Att själv hämta varorna är av logistiska skäl inte möjligt.

9.4 Digitalt innehåll tillhandahålls till kunden i elektronisk form för nedladdning genom att kunden tilldelas en nedladdningslänk. Produktnycklar skickas till kunden via e-post.

 

10) Förbehåll om äganderätt

10.1 Fram till full betalning av säljarens krav på köpesumman förblir levererade icke-digitala varor säljarens egendom (förbehåll om äganderätt).

10.2 Kunden är skyldig att förvara de icke-digitala varorna åt säljaren och att behandla dem med försiktighet. Kunden ska vid lagring, till exempel genom separation av annan inventering, klargöra att det är säljarens egendom. Denna förordning gäller inte konsumenter.

10.3 Vid stöld eller annan påverkan av tredje part, måste kunden omedelbart meddela säljaren detta skriftligen.

10.4 Kunden har rätt att sälja de icke-digitala varorna vid normal affärsverksamhet, men inte att använda dem som säkerhet eller för pantsättning. Kunden ska redan ha tillmötesgått säljarens alla fordringar avseende summan av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms), som tillkommer från återförsäljningen gentemot sina kunder eller andra tredje parter. Överlåtelsen fungerar i samma utsträckning som säkerställandet av respektive fordringar, som äganderättsförbehåll enligt paragraf 10.1 i dessa villkor. Kunden är skyldig att tillmötesgå dessa fordringar även efter överlåtelsen. Säljaren har emellertid rätt att själv debitera fordringar om kunden inte uppfyller sina betalningsförpliktelser, har betalningsföreläggande, en ansökan om insolvensförfaranden görs eller om kunden upphör med sina betalningar. I dessa fall kan säljaren använda sig av rätten att konfiskera. Säljaren kan också kräva att kunden genast underrättar säljaren om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, att kunden ger säljaren en skriftlig överlåtelsedeklaration samt all information och dokument som krävs för att samla in fordran. Denna förordning gäller inte konsumenter.

10.5. Om de icke-digitala varorna som levereras av säljaren är anslutna eller involverade med andra rörliga föremål på ett sådant sätt att de blir väsentliga komponenter i en enhetlig vara, ska kunden till säljaren överföra ett proportionellt samägande av den enhetliga produkten. Kunden tilldelar sålunda säljaren alla fordringar enligt summan av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) av säljarens fordringar, som härrör från återförsäljningen av produkter till vilka säljaren har samägande, och säljaren accepterar denna åtgärd. Bestämmelserna i paragraf 10.4 punkt 3 ff. tillämpas i enlighet med detta. Denna förordning gäller inte konsumenter.

10.6 Om kunden använder de icke-digitala varorna som säljs av säljaren som en del av ett nytt föremål och därmed slutligt upphör med säljarens ägande, fortsätter säljarens ägande med en proportionell andel av den tillverkade produkten. Kunden tilldelar då säljaren alla fordringar enligt summan av det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) av säljarens fordringar, som härrör från återförsäljningen av produkten till sina kunder eller andra tredje parter. Bestämmelserna i paragraf 10.4 punkt 3 ff. tillämpas i enlighet med detta. Denna förordning gäller inte konsumenter.

10.7 Om de säkerheter som säljaren har rätt till överstiger de säkrade fordringarna med mer än 20 %, är säljaren skyldig att på kundens begäran, avseende säkerheterna som överstiger ovan nämnda gräns, att enligt säljarens val frigöra dessa.

 

11) Avtalsgaranti enligt paragraf 3.2, 3.3 a) och 3.4

11.1 Bestämmelserna i denna paragraf 11 gäller för avtal i enlighet med paragraf 3.2, 3.3 a) och 3.4.

11.2 Fordringar gentemot säljaren på grund av materiella brister löper ut inom ett år efter övergången av risken, vad gäller nyframställda varor eller arbetstjänster. Dessa gäller inte, om lagen enl. § 438 punkt 1 nummer 2 (Byggnader och föremål för byggnader), § 445b punkt 1 (Regressrätt) och § 634a punkt 1 nummer 2 (konstruktionsfel) BGB föreskriver längre löptider. Denna förordning gäller inte konsumenter.

11.3 Vid leverans av begagnade varor utesluts - med förbehåll för lagar och andra avtal - eventuella defekträttigheter. Denna förordning gäller inte konsumenter.

11.4 Alla uppgifter om varorna, oavsett om dessa uttryckligen har överenskommits skriftligen, är kvalitetsspecifikationer och inga garantier, garanterade egenskaper, avtalsförmodade användningar eller liknande. Tydliga misstag (skrivfel, felberäkningar, formella fel etc.) i anteckningar, protokoll, bruksanvisningar, beräkningar, broschyrer, i säljarens webbutik etc. kan korrigeras när som helst av säljaren. En begäran om avlägsnande av sådana uppenbara fel är utesluten.

11.5 Avseende säljarens leveranser gäller gentemot grossister lagstadgade inspektions- och klagomålsförpliktelser enligt § 377 HGB. Om en leverans görs på en mellanhands vägnar direkt till en konsument, gäller också den handelsrättsliga skyldigheten att bestrida, utan begränsning. Denna förordning gäller inte konsumenter.

11.6 Om kunden avvisar säljarens leverans av en annan orsak än en väsentlig defekt som allvarligt begränsar eller omöjliggör användningen, trots att säljaren har förklarat sin beredskap att tillmötesgå kunden, så hamnar kunden i felaktig acceptans. Leveransen får inte avvisas på grund av obetydliga brister.

11.7 Garantin utesluter fel som beror på felaktig användning, vilken tillskrivs som olämplig användning i strid mot avtalsunderlaget, såsom ändrade systemkomponenter, användning av olämpliga organisationsorgan, användning i en hårdvaru- eller programmiljö som inte uppfyller kraven i licenscertifikatet, ovanliga driftsförhållanden eller systeminterferens av kunden eller tredje part. Om varor används i anslutning till tredje parts enheter, gäller endast en garanti för funktions- och prestandafel om sådana fel inträffar även utan sådan anslutning, eller om kompatibiliteten med dessa produkter ingår i den avtalsenliga överenskommelsen.

11.8 Om en leverans är defekt, kan säljaren efter eget val utföra kompletterande tjänster för att korrigera defekten (rättelse) eller genom att leverera en defektfri artikel (ersättning). I det senare fallet är kunden skyldig att returnera defekta varor på begäran av säljaren i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om kunden är en konsument, ska ovanstående punkt tillämpas under förutsättning att användningen inte utlämnas eller ersätts med deras värde. Kunden måste ge säljaren tid och möjlighet till en kompletterande prestation, i synnerhet för rättelse.

11.9 De nödvändiga utgifter som uppkommer för granskning och rättelse, i synnerhet transport-, rese-, arbetskrafts- och materialkostnader ska bäras av säljaren i enlighet med lagstadgade bestämmelser, om en defekt faktiskt existerar. Vid korrigering av kundens oberättigade reklamation, har säljaren rätt att kräva ersättning för sina rättelsekostnader, såvida kunden inte är ansvarig för den oberättigade reklamationen. Om rättelsen misslyckas, säljarens slutgiltigt och allvarligt vägrar rättelsen (även enligt § 439 punkt 4 BGB), om kunden anser rättelsen orimlig eller om ett fall i enlighet med § 323 punkt 2 BGB föreligger, kan kunden utan att det påverkar eventuella skadeståndsanspråk häva avtalet eller minska ersättningen.

11.10 Kundens fordringar och rättigheter på grund av brister inkluderar inte en endast obetydlig avvikelse från den överenskomna kvaliteten, en endast obetydlig försämring av användbarheten, naturligt slitage eller naturligt uppkomna skador, såvida dessa beror på felaktig eller försumlig behandling eller lagring, överdriven användning, olämplig utrustning eller speciell extern påverkan som inte krävs enligt avtalet. Om kunden på grund av otillbörlig rättelse har rätt att kräva kompletterande rättelse och å andra sidan åberopar de lagstadgade rättigheter som den har rätt till, kan säljaren kräva att kunden utövar sina rättigheter inom rimlig tid. Kunden måste informera säljaren om sitt beslut skriftligen (t.ex. via e-post, fax eller brev). Avgörande för att tidsfristen efterlevs är säljarens mottagande av kundens deklaration. Om kunden inte utövar sina rättigheter i tid, kan kunden endast göra dessa gällande, i synnerhet rätten till hävande eller skadeersättning i stället för rättelse, om en ny lämplig tidsfrist för rättelse som bestämts av kunden har löpt ut utan framgång. Denna förordning gäller inte konsumenter.

11.11 Kundens regressrättsanspråk gentemot säljaren enligt § 445a BGB existerar endast i den utsträckning att kunden inte har träffat några avtal med sin köpare utöver de juridiska skadeståndsanspråken. Denna förordning gäller inte konsumenter.

11.12 Den förkortade tidsfristen och ansvarsfriheten enligt denna paragraf 11 ska inte tillämpas i händelse av avsiktlig eller försumlig skada på kropp eller hälsa, eller dödsfall, vid avsiktlig eller grovt oaktsam försummelse av säljaren, vid bedrägligt undanhållande av en defekt, vid en relevant garanti avseende kvaliteten eller vid fordringar enligt produktansvarslagen.

11.13 I den mån säljaren levererar uppdateringar, uppgraderingar, nya programversioner eller annat nytt innehåll till det ursprungliga avtalsobjektet inom detta avtal, gäller denna paragraf 11 i enlighet därmed.

11.14 Om rättsliga brister föreligger, gäller bestämmelserna i denna paragraf 11 i enlighet därmed.

 

12) Avtalsgaranti vid avtal enligt paragraf 3.3 b)

12.1 Bestämmelserna i denna paragraf 12 gäller för avtal i enlighet med paragraf 3.3 b).

12.2 Kunden har rätt till lagstadgade rättigheter vid defekter. Kunden är skyldig att omedelbart underrätta säljaren om defekter.

12.3 Kundens rätt till extraordinär uppsägning på grund av bristande överensstämmelse med avtalsenlig användning enligt § 543 punkt 2 S. 1 Nr 1 BGB är utesluten. Denna gäller inte om det handlar om en defekt som säljaren bedrägligt har dolt eller, vid sen leverans till kunden, om säljaren är ansvarig för leveransförseningen.

12.4 Kundens fordringar och rättigheter på grund av brister gäller inte om kunden använder programvaran på ett icke korrekt eller felaktigt sätt, om kunden ändrar eller modifierar programvaran utan föregående skriftligt samtycke från säljaren eller om problemet eller felet beror på att programvaran används i en hårdvaru- eller programvarumiljö som inte uppfyller kraven i licenscertifikatet, såvida det inte visar sig att felet beror på programvaran.

12.5 Kundens fordringar och rättigheter på grund av brister inkluderar inte en endast obetydlig avvikelse från den överenskomna kvaliteten, en endast obetydlig försämring av användbarheten, naturligt slitage eller naturligt uppkomna skador, såvida dessa beror på felaktig eller försumlig behandling eller lagring, överdriven användning, olämplig utrustning eller speciell extern påverkan som inte krävs enligt avtalet.

12.6 Ansvarsfriheten enligt denna paragraf 12 ska inte tillämpas i händelse av avsiktlig eller försumlig skada på kropp eller hälsa, eller dödsfall, vid avsiktlig eller grovt oaktsam försummelse av säljaren, vid bedrägligt undanhållande av en defekt, vid en relevant garanti avseende kvaliteten eller vid fordringar enligt produktansvarslagen.

12.7 I den mån säljaren levererar uppdateringar, uppgraderingar, nya programversioner eller annat nytt innehåll till det ursprungliga avtalsobjektet inom detta avtal, gäller denna paragraf 12 i enlighet därmed.

12.8 Om rättsliga brister föreligger, gäller bestämmelserna i denna paragraf 12 i enlighet därmed.

 

13) Garantiklausul ”100% pengarna åter-garanti”

Garantin är begränsad till 3 år från fakturadatum. Detta gäller inte för produkter vars livslängd är begränsad. För sådana produkter är garantin begränsad till produktens livslängd. Om bevis finns för att produkten har köpts från säljaren och skriftlig bekräftelse ges att produkten inte används och inte har lämnats ut till tredje part, kommer 100 % av det betalda priset att återbetalas utan att du behöver ange något skäl. Återbetalningen sker 14 dagar efter mottagandet av beviset och bekräftelsen från säljaren. Denna garanti gäller endast gentemot konsumenter.

 

14) Ansvar vid annat brott mot förpliktelser

14.1 För åsidosättande av skyldigheter som inte utgör materiella fel eller juridiska brister enligt paragraf 11 och 12, är säljaren ansvarig för avsiktligt och grovt oaktsamt beteende hos sina organ och underleverantörer samt - oavsett graden av skyldighet - för skador som uppstår på kropp och hälsa, eller dödsfall.

14.2 Säljaren är också ansvarig för mindre försumligheter hos sina organ och assistenter i händelse av omöjlighet, fördröjda tjänster, bristande efterlevnad av en garanti eller brott mot annan väsentlig avtalsförpliktelse. Väsentliga avtalsförpliktelser kallas sådana vars uppfyllande i första hand möjliggörs genom ett korrekt genomförande av avtalet och vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på. I dessa fall är säljarens ansvar begränsat till sådana avtalstypiska skador som säljaren rimligen borde ha räknat med vid ingående av avtalet.

14.3 Ett ansvar som enligt paragraf 12.1 och 12.2 går utöver säljarens ansvar - oavsett rättslig grund - är uteslutet. Detta gäller i synnerhet samtliga krav på brott mot avtalsförpliktelser och för fordringar som härrör från otillåtet agerande, men inte för de som beror på fel vid avtalets ingående.

14.4 För eventuell förlust av data under granskning, eventuell reparation eller andra tjänster, åtar sig säljaren inget ansvar. Kunden måste se till att de data som lagras på respektive enheter eller datalagringsenheter är säkrade och att det inte finns några känsliga data på dem.

14.5 Varje eventuell ansvarsbegränsning som överenskommits med kunden ska också gälla till förmån för säljarens organ och assistenter.

14.6 Fordringar enligt lagen om produktansvar förblir opåverkade.

 

15) Inlösen av rabattkuponger

15.1 Värdekuponger med en viss giltighetstid, som vid reklamkampanjer ges ut gratis av säljaren och som inte kan köpas av kunden (härefter ”rabattkuponger”), kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

15.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongåtgärden, förutsatt att information om denna begränsning av innehållet kan hittas på rabattkupongen.

15.3 Rabattkuponger kan bara lösas in innan beställningsprocessen slutförs. Inlösen vid ett senare tillfälle är inte möjligt.

15.4 Endast en (1) rabattkupong kan lösas in per beställning.

15.5 Värdet av varorna måste åtminstone motsvara summan av rabattkupongen. Eventuellt återstående belopp återbetalas inte av säljaren.

15.6 Om värdet på rabattkupongen är otillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de återstående betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att betala skillnaden.

15.7 Saldot på en rabattkupong betalas varken kontant eller med ränta.

15.8 Rabattkupongen återbetalas inte om kunden returnerar hela eller en del av de betalade varorna med rabattkupongen som en del av kundens lagstadgade ångerrätt.

15.9 Rabattkupongen är överförbar. Säljaren erbjuder en befriande verkan för den respektive ägaren som löser in rabattkupongen i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt försumlig okunnighet om den respektive ägarens icke stödberättigande, arbetsoförmåga eller brist på företrädesrätt.

 

16) Referensangivelse

Om kunden är ett företag samtycker hen till att anges av säljaren som säljarens referens genom angivelse av kundens företag och med användning av företagets varumärke på säljarens webbsida, samt på dess sociala mediaprofiler (t.ex. Twitter, LinkedIn, Xing) och i dess publikationer. Detta samtycke kan återkallas när som helst med framtida verkan genom en deklaration till säljaren.

 

17) Slutbestämmelser

17.1 Avtalspartnern har endast rätt att överlåta rättigheter och fordringar i avtalsförhållandet till tredje part efter att ha mottagit skriftligt samtycke från säljaren. § 354a HGB förblir oberörd; § 354a HGB gäller inte för konsumenterna.

17.2 Här gäller uteslutande tysk rätt med undantag av FN: s försäljningsrätt samt de ytterligare hänvisningarna till internationell privat och processrättslig lagstiftning. För konsumenter gäller detta val av tillämplig lag endast i den utsträckning det beviljade skyddet inte återkallas av obligatoriska lagbestämmelser i det land där konsumenten har sin normala vistelseort.

17.3 Exklusiv jurisdiktion för alla tvister som härrör från och i samband med avtal som dessa villkor gäller är säljarens säte. Säljaren har emellertid rätt att kräva kunden vid varje enligt lag fastställd jurisdiktion. Denna förordning gäller inte konsumenter.

17.4 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på följande länk:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Denna plattform tjänar som en kontaktpunkt för att lösa utomrättsliga tvister i samband med onlineköp eller serviceavtal med en konsument. Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumenttvistnämnd, men är i princip villig att göra det. De övriga bestämmelserna i denna paragraf 17 påverkas dock inte av detta.

Senast betraktad
Live Chat Live Chat